Basisscholen, kinderdagverblijven ( KDV ) en kinderdagopvang ( KDO ) zijn instellingen waarbij spelen, bewegen en beleving van groot belang zijn. Dit alles in een veilige en zorgeloze omgeving. Sinds 2015 zijn scholen in het basisonderwijs veelal zelfstandig geworden betreffende inrichting en onderhoud van speel-en schoolpleinen. De toelagen voor huisvesting en onderhoud zijn voor scholen beperkt en daardoor moeten zij door middel van donaties, fondsen, sponsoring, crowdfunding en lokale inzamelingsacties financiën verwerven om het spelen te bekostigen. Stichtingen als bijvoorbeeld Jantje Beton, Fonds1818, Oranjefonds en Rabobank Coöperatiefonds kunnen mogelijk financiële ondersteuning bieden het schoolplein in te richten.

Scholen die de voorkeur geven aan een groen en gezond schoolplein kunnen mogelijk door onder andere Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid ( IVN ), ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW ), PO-raad en RIVM Centrum gezond leven worden ondersteund. Een groen en natuurlijk schoolplein levert een substantiële bijdrage aan het welzijn en de productiviteit van kinderen.

Duurzaamheid

Nu de technische ontwikkelingen, de automatisering, de robotisering en klimaatverandering in snel tempo de sociale, maatschappelijke en economische situatie zullen beïnvloeden, zullen overheden en bedrijfsleven duurzame maatregelen moeten treffen enerzijds het energieverbruik te verminderen en anderzijds om zorgvuldig met de beschikbare grondstoffen om te gaan. Door toenemende mondiale bevolkingsgroei zal voedseltekorten stijgen.

Maatregelen schoolbesturen

De scholen zullen naast energiebesparende maatregelen voor gebouwen ook investeren in het onderhoud van de gebouwen en het verder vergroenen van het schoolplein. De materiaaleisen van speeltoestellen en valondergronden zullen moeten voldoen aan de huidige duurzaamheidscriteria zoals circulariteit en recyclebaarheid.
Dekowood houtsnippers maken onderdeel uit van de circulaire economie en zijn maatgevend voor ontwerp en inrichting van moderne speelplekken.